QuÈ FEM - ELS NOSTRES SERVEIS

 

FERRATGES GALVANITZATS EN CALENT

El material més usual són les portes d'accés peatonal/materials i de transformador, amb ventilació segons normes de les companyies elèctriques (folrades amb llana de roca en el tram cec interior per a afavorir l'absorció acústica), trapes a les rampes de pàrking de mides usualment 2.400x1.600mm per l'accés de materials als centres subterranis, escales de gat amb doble barana, reixes de ventilació exteriors, reixes de ventilació interiors (normalment amb malla), biguetes per a transformadors, HEB-160, IPN-140, UPN-160, etc, marcs i relligues de tot tipus segons les diferents distribucions interiors, bancades de mitja tensió i bancades de baixa tensió (per als diferents tipus d'elements de maniobra), mampares de protecció de transformadors (amb espieres de metacrilat), reixes, baranes i més.


Clica sobre la imatge per ampliar

TREBALLS DE PALETERIA EN TANCAMENTS PERIMETRALS I TREBALLS DE PALETERIA INTERIOR

Bàsicament són la construcció de parets perimetrals del recinte (normalment doble paret de gero), tancaments de façana i llindes per a deixar els accessos peatonal/materials i transformador a dimensions aproximades de 1.500x2.700mm, parets divisòries de recintes de transformador, fals sòl (sòl tècnic) a l'interior de l'estació transformadora per a permetre el pas dels circuits de mitja i baixa tensió (canals) des de l'exterior fins a l'aparellatge de maniobra en cada cas, construcció d'arquetes, interconnexió mitjançant tubulars, entre elles, construcció de dipòsits de recollida d'oli, amb biguetes sobre lloses flotants antivibradores (tots els tipus), construcció de superfícies equipotencials, etc.


Clica sobre la imatge per ampliar

PERFORACIONS A MURS PANTALLA I A FORJATS MITJANÇANT CORONES DE DIAMANT

Es realitzen el conjunt de perforacions necessàries a forjats i/ó a murs pantalla, mitjançant broca de diamant, per diàmetres de tubulars de polietilè de 160mm i/ó de 200mm, amb la inclinació de 45º demanada per Fecsa-Endesa o d'altres, segons casos particulars.

Tanmateix es fan les proteccions dels tubulars de polietilè col·locats per la entrada dels circuits de Mitja i Baixa Tensió als soterranis dels edificis, amb els corresponents calaixos de formigó i protecció complementària amb xapes metàl·liques de 5mm.


Clica sobre la imatge per ampliar

LLOSES FLOTANTS ANTIVIBRATÒRIES AMB ELEMENTS AMORTIDORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA

De recent imposició per part dels serveis tècnics de Fecsa – Endesa i amb la finalitat de minimitzar les transmissions de soroll i possibles vibracions, sobretot a baixes freqüències, s'està implantant en el conjunt de les seves zones, un nou sistema antivibratori sota els dipòsits dels transformadors, construint-se una llosa especial, en la qual s'integren uns aïlladors de baixa freqüència, que posteriorment elevat el conjunt entre 40 i 50mm permetrà que el recolzament del transformador no estigui en contacte amb el forjat, evitant així les transmissions a la estructura de l'edifici i per tant la propagació de sorolls i vibracions a les vivendes annexes.

La nostra empresa, en col·laboració amb el fabricant principal, està autoritzada un cop la llosa ha adquirit la solidesa necessària, a efectuar la elevació del conjunt garantint una correcta execució de totes les tasques.Clica sobre la imatge per ampliar

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC AMB PROJECTATS DE MORTER DE LLANA DE ROCA

Generalment en forjats, i amb la finalitat de garantir una resistència al foc de 240 minuts (EI-240), es realitza un projectat de morter de llana de roca, aplicant un espessor mig de 40mm, aconseguint d'aquesta forma garantir aquest valor.

 Es lliura a cada client un Certificat de Resistència al foc de 240minuts (EI-240)


Clica sobre la imatge per ampliar

AÏLLAMENT ACÚSTIC DE TANCAMENTS PERIMETRALS I DE FORJATS. PROVES D'AÏLLAMENT AL SOROLL AERI

Sent cada vegada més restrictives també en matèria de soroll aquest tipus d'instal·lacions, es crea la necessitat d'insonoritzar de la millor forma possible aquests locals.

S'instal·len panells de llana de roca rígids, de 40mm de gruix i densitats a partir de 100kg/m3 i fins a 145km/m3 (segons fabricants), entre les dues parets de gero corresponents als tancaments perimetrals, millorant l'atenuació acústica del conjunt per als locals i habitatges annexos.

Es creen igualment falsos sostres, realitzats mitjançant envans secs tipus RF, amb panells de llana de roca en la part superior, creant una càmera d'aire que afavoreix l'absorció acústica en la planta superior.

I de recent imposició

Conjuntament amb aquests treballs, i a petició dels serveis tècnics (en aquest cas de Fecsa-Endesa), s'elabora un certificat acústic, segons la Normativa UNE-EN ISO:140-4. en el qual es simula la potència sonora d'un transformador de potència a plena càrrega, en l'espectre de freqüència des de 100Hz fins a 3.150Hz, registrant l'atenuació obtinguda en les parets divisòries de planta i forjat, emetent un certificat visat pel col·legi d'enginyers de telecomunicacions.Clica sobre la imatge per ampliar

REPARACIÓ DE TEULATS EN ESTACIONS TRANSFORMADORES EXISTENTS

Ens dediquem també a efectuar tot tipus de reparacions de teulats en les estacions transformadores existents del tipus intemperie.

Les reparacions més freqüents són en teules trencades, canalons bruts, filtracions d'aigua i/ó humitats, etc. S'utilitzen els mitjans mecànics necessaris en cada situació, seguint tots els protocols de seguretat per poder efectuar treballs en aquest tipus d'instal·lacions.


Clica sobre la imatge per ampliar

CONSTRUCCIÓ DE TEULATS EN ESTACIONS TRANSFORMADORES EXISTENTS

Ens dediquem també a construir nous teulats en el cas que l’estat de conservació del existent ho requereixi o també en el cas que inclemències climàtiques severes l’hagin destruït total o parcialment.

S'utilitzen els mitjans mecànics necessaris en cada situació, seguint tots els protocols de seguretat per poder efectuar treballs en aquest tipus d'instal·lacions.


Clica sobre la imatge per ampliar

AMPLIACIONS/MODIFICACIONS INTERIORS EN ESTACIONS TRANSFORMADORES EXISTENTS

A petició dels departaments d'Explotació de Fecsa-Endesa ó a petició dels Clients particulars, en els casos de centres d'abonat, realitzem totes les modificacions en la distribució actual per tal de permetre noves distribucions, canvis de tipus de transformadors, formació de lloses antivibratòries, adaptacions a normatives de mampares de protecció d'entrades de cables al interior del centre de transformació, ampliacions d'aparellatge, ampliacions en portes, ventil·lacions, etc.


Clica sobre la imatge per ampliar

REPARACIONS EXTERIORS I INTERIORS EN ESTACIONS TRANSFORMADORES EXISTENTS

A petició dels departaments d’Explotació de Fecsa-Endesa, realitzem tot tipus de reparacions en l’exterior (en façanes amb zones malmeses, amb esquerdes, etc.) i en l’interior fent neteges, pintats, impermeabilitzacions i en general qualsevol tipus d’actuació necessària detectada.


Clica sobre la imatge per ampliar

VALIDACIÓ FINAL DE LA FEINA EXECUTADA PER PART DEL TÈCNIC DE FECSA-ENDESA CORRESPONENT

El tècnic de Fecsa-Endesa, assignat a cada zona, s'encarregarà de verificar inicialment el disseny i posteriorment fer el seguiment de la construcció de l'estació transformadora perquè es faci seguint la normativa actual. Un cop finalitzada, es procedeix a convocar a totes les parts per tal de donar conformitat a la feina realitzada.